KIF Håndbold vedtægter

Vedtægter for Kolding IF Håndbold


§ 1 Foreningens navn


Foreningens navn er Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, binavn KIF Håndbold. Foreningen er beliggende Ambolten 2-6, 6000 Kolding. 

Foreningen er medlem af Jysk Håndbold Forbund under Dansk Håndbold Forbund og Dansk Idræts Forbund, samt medlem af DGI Vejle Amt.


Endvidere er foreningen medlem af ”hovedforeningen” KIF.


§ 2 Foreningens formål


Foreningens formål er at skabe og stimulere interessen for håndboldspillet og i øvrigt arbejde efter KIF Hovedforenings bestemmelser § 2.


Foreningens formål er at virke for udbredelse af og kendskabet til gavnlig, legemlig idræt under mottoet ” Idræt for sundhed og glæde”.

Foreningen vil søge gennem sit arbejde at give medlemmerne og andre der er tilknyttet foreningen en sund udnyttelse af den fritid de tilbringer indenfor dens rammer.

Foreningen vil ved afholdelse af konkurrencer, møder, sociale arrangementer og andre kulturelle arrangementer såsom koncerter og festivaler, udsendelse af medlemsblade, afholdelse af lotteri, daglig drift af motionscentret og lignende søge at nå sit formål.


Foreningen kan eje kapitalandele i selskaber, der har relation til KIF


§ 3 Medlemmerne

Foreningen kan have både aktive og passive medlemmer. Foreningen optager som medlem enhver person der vil indordne sig under § 2 samt hovedforeningens love § 3. Som medlem optages enhver der vil indordne sig under den i foreningens ønskede ånd og tone. Optagelse afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i klubben hvis den har bestemte grunde til at formode at ansøgeren vil modarbejde klubbens formål.  Ligesom bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningens arrangementer hvis medlemmet har begået groft brud på foreningens love eller kammeratskabet i foreningen. Udelukkelsen gælder kun til nærmeste følgende generalforsamling hvor bestyrelsen skal foreligge sagen. Det udelukkede medlem har ret til at blive hørt. 

Seniormedlemmer er alle medlemmer over 18 år.

Medlemmer under 18 år er ungdomsmedlemmer.


Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved beslutning på en ordinær generalforsamling. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.


§ 4 Indmeldelse.


Ansøgning om indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen under den i § 1 nævnte adresse.

Indmeldelsesblanketter fås på klubbens kontor.


Ungdomsmedlemmer skal indmeldes af deres forældre eller værger.


Optagelse sker som årsmedlem.


Indmeldelsen kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt af året. Indmeldelsen er bindende for mindst 1 år, og i øvrigt indtil udmeldelse sker efter de i § 5 anførte regler.


Indmeldelsen er bindende, indtil klubbens bestyrelse eller kontor har modtaget udmeldelse, der bør være skriftlig. Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til den 01.01. eller 01.07.


§ 5 Indskud og kontingent.


Regler om indskud, kontingenter og særlige medlemsbidrag fastsættes af bestyrelsen for et år frem i tiden. Oplysninger om de for tiden gældende satser fås ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller kontor, samt på foreningen hjemmeside


§ 6 Restance.


Når et medlem ikke har betalt forfalden kontingent senest 1 måned efter forfaldsdag skal klubben skriftlig anmode medlemmet om beløbets indbetaling inden 14 dage fra brevets dato. Er beløbet ikke betalt inden denne frist kan gælden overgives til inddrivelse ved inkasso, og bestyrelsen kan slette den pågældende som medlem af klubben. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt indskud. Tilsvarende regler gælder for anden forfalden skyld til klubben.


§ 7 Medlemskort.


Medlemmerne modtager som kvittering for betalt kontingent et medlemskort.

Kun gyldigt medlemskort der på forlangende skal forevises giver adgang til klubben og dens faciliteter.


Ved indkaldelse til generalforsamling kan bestyrelsen vedtage, at kun gyldigt medlemskort giver adgang. Dette skal i så fald meddeles i indkaldelsen.

§ 8 Samarbejde.


Foreningen arbejder sportsligt og økonomisk uafhængigt af KIF’s øvrige afdelinger men er underlagt hovedforeningens love og hovedbestyrelsen.


Foreningen samarbejder med selskabet KIF Håndbold Elite A/S, der driver professionel håndbold. Foreningen er A-aktionær i KIF Håndbold Elite A/S.

§ 9 Generalforsamling.


Generalforsamling har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen kan således tage stilling til alle spørgsmål, i hvilke dens kompetence ikke i disse vedtægter udtrykkeligt er udelukket. Spørgsmål som klart falder udenfor klubbens formål, jf. § 2 kan dog ikke behandles på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.


Generalforsamlingen, der ledes af den valgte dirigent, indkaldes af bestyrelsen med mindst 7 dages og højst 21 dages varsel ved direkte kontakt til alle medlemmer gennem de respektive holdansvarlige samt ved annoncering på www.kif.dk og opslag i Kolding Hallerne..


Ved ekstraordinære generalforsamlinger skal anføres dagsorden.


Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens seniormedlemmer. Passive medlemmer skal dog have været medlem af klubben i mindst 1 år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning om årets virksomhed
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6) Valg af revisor og suppleant
7) Eventuelt


Ad. 3
Afdelingens regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen underskrevet af bestyrelsen og påtegnet af den valgte revisor.


Ad.5
Indkomne forslag skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde mindst 3 dage før generalforsamlingen, dog skal forslag til vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde mindst 3 uger før generalforsamling.


Ad. 7
Valgbare er kun stemmeberettigede medlemmer.


Samtlige valg gælder for 2 år.


På generalforsamlingen afgår –

på lige år
4 bestyrelsesmedlemmer
revisorsuppleant
suppleant


på ulige år
formand
2 bestyrelsesmedlemmer
revisor
suppleant


§ 10 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed.


På generalforsamlingen der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. For så vidt der fremsættes krav derom af mindst 5 af de fremmødte medlemmer, skal afstemninger foregå skriftligt. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling


Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når den finder anledning dertil, og skal indkalde til en sådan når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af hvad de ønsker behandlet.


Indvarslingen finder sted på den i § 9 angivne måde og skal, når den sker ifølge begæring fra medlemmerne, finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse.


§ 12 Bestyrelsen.


Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af op til 7 medlemmer samt op til 2 suppleanter bestående af formand, næstformand, økonomiansvarlig, samt op til 4 øvrige medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.


Suppleanterne har i hele valgperioden ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanterne har dog kun stemmeret, når deres deltagelse i bestyrelsesmødet skyldes frafald fra et af de øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen således at 3 medlemmer og 1 suppleant afgår ved den første ordinære generalforsamling og de 4 andre ved den næstfølgende og så fremdeles.


Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og økonomiansvarlig
 
Medlemmer af bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.
 
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§ 13 Bestyrelsesmøder


Formanden indkalder til bestyrelsesmøder når han finder det fornødent eller når 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. 


Bestyrelsesmødet skal dog afholdes jævnligt.


Formanden leder forhandlingerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Og afgørelse træffes ved almindelig flertal, se dog § 16 stk. 1 vedrørende eksklusion og karantæne. I tilfælde af stemmelighed giver formandens stemme udslag, herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§ 14 Foreningen daglige drift.


Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden eller næstformanden samt yderligere et eller to medlemmer. Forretningsudvalget kan supplere sig med medlemmer uden for bestyrelsen. Forretningsudvalget er berettiget til at handle på foreningens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse, men har i så fald at forelægge sagen til godkendelse for bestyrelsen på førstkommende møde.

Den daglige drift af foreningens anlæg og foreningens administration varetages om nødvendigt af lønnet personale. Som leder kan ansættes en forretningsfører. 


§ 15 Regnskab


Administrationen fører på bestyrelsens vegne et medlemskartotek samt bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser foreningens drift og økonomiske stilling på overskuelig måde.


Regnskabsåret løber fra den 01.07. – 30.06.


Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange sig samtlige bilag og kassebeholdningen forelagt og som overfor bestyrelsen er pligtig at gøre opmærksom på dispositioner, som de finder uforsvarlige eller regnskabsmæssigt betænkelige.

Samtidig med, at regnskabet foreligger til foreningens årlige generalforsamling skal de kritiske revisorers skriftlige beretning foreligge.


Bestyrelsen er derudover berettiget til at antage en honorarlønnet, statsautoriseret revisor.


§ 16 Eksklusion og karantæne


Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem som på en særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Afgørelsen skal begrundes, og mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal have stemt for den.

Den ekskluderede kan altid forlange sagen forelagt for en generalforsamling. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med mindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående.


Eksklusionen skal være optaget som særskilt punkt på dagsordenen, og det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig. Eksklusion kræver 2/3 af de afgivne stemmer i disse tilfælde.

 
Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til eksklusion, kan bestyrelsen idømme det pågældende medlem karantæne i indtil 3 måneder. De ovenfor i stk. 1 nævnte regler finder tilsvarende anvendelse. Tilsidesætter det pågældende medlem fortsat på lignende måde sine medlemsforpligtelser kan spørgsmålet om eksklusion afgøres ved simpel stemmeflertal i bestyrelsen. Reglen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.


§ 17 Almindelig bestemmelser.


Spilledragt m.v.
Foreningens officielle spilledragt er røde benklæder og hvid trøje med KIF Håndbolds foreningsmærke på brystet.


Afdelingens medlemmer må kun i særlige tilfælde og kun med bestyrelsens godkendelse deltage i private håndboldkampe for fremmede klubber. Deltagelse for fremmede klubber uden ovennævnte godkendelse kan medføre indtil 4 måneders karantæne fra sidste overtrædelsesdato.

Tilfælde, der ikke er forudsat i disse vedtægter, afgøres af afdelingens bestyrelse under ansvar overfor førstkommende generalforsamling, og kan ikke indankes for domstole eller Dansk Idrætsforbund.


§ 18 Foreningen ophør.


Beslutninger om foreningens ophør kan kun tages på to på hinanden følgende og i den anledning
specielt indkaldte generalforsamlinger, der skal holdes med mindst en måneds mellemrum.

Beslutningen om ophør skal på begge disse generalforsamlinger vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelser om afvikling af visse af foreningens forpligtelser, samt om salg af ejendele eller lignende likvidations tilfælde, tages ved simpel stemmeflertal.

Opløses foreningen, tilfalder dens ejendele og formue, bøger, præmier m.v. hovedforeningen.

Senest redigeret
Ændringer vedtaget på generalforsamling den 28. oktober 2003.
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 14. oktober 2008/ TC
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 27. oktober 2009/ TC
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2013/ TC